Fresco News Raises $1.2 Million to Help Media Crowdsource Videos, Photos